Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 18 2019 08:07:59
Zarząd Klubu Sportowego "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice zwołuje WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE na dzień 21 czerwca 2019 roku o godz.19.00 na obiekcie sportowym w Jaromirowicach przy ulicy Lipowej.


Rozszerzona zawartość newsa
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania
2.Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania z 2018 r.
5.Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli za 2018 r.
7..Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2019 w sprawie przyjęcia/odrzucenia sprawozdania za 2018 rok oraz za udzieleniem /nie udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2018 r.
9.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10.Zatwierdzenie Regulaminu Wyborczego.
11.Wybory
12. Ogłoszenie wyników
13..Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Klubu.
14. Dyskusja
15. Zakończenie Zebrania